PIT/CIT

Dokumentacja cen transferowych za 2017 rok

Podatnikom, których obejmuje obowiązek dokumentacyjny w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zostało już niewiele czasu na wywiązanie się z niego. Dla większości z nich 1 października 2018 r. będzie ostatnim dniem do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
ceny-transferowe-d.png

Pierwotnie termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2017 r. oraz złożenie stosownego oświadczenia, a dla części przedsiębiorców także uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP, pokrywał się z terminem określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Tak wynika z art. 9a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 25a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi jednak na istotne zmiany przepisów dotyczących dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, a także stopień ich zawiłości, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydłużyć termin o 6 miesięcy. Oznacza to, że dla tych podmiotów gospodarczych, dla których rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem na dopełnienie wszelkich obowiązków jest 1 października (ponieważ 30 września 2018 r. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy). Zgodnie z par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej przedłużenie stosuje się do terminów jakie upływają w roku 2018 lub w 2019 r., a zatem dotyczy również obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych za rok 2018.

Pierwotnie termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2017 r. oraz złożenie stosownego oświadczenia, a dla części przedsiębiorców także uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP, pokrywał się z terminem określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Tak wynika z art. 9a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 25a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi jednak na istotne zmiany przepisów dotyczących dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, a także stopień ich zawiłości, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydłużyć termin o 6 miesięcy. Oznacza to, że dla tych podmiotów gospodarczych, dla których rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem na dopełnienie wszelkich obowiązków jest 1 października (ponieważ 30 września 2018 r. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy). Zgodnie z par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej przedłużenie stosuje się do terminów jakie upływają w roku 2018 lub w 2019 r., a zatem dotyczy również obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych za rok 2018.

Jakich formalności należy dopełnić?

Pewnym novum jest konieczność złożenia przez podatników oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, a także uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten ostatni wymóg nie dotyczy wszystkich podatników sporządzających dokumentację cen transferowych, a jedynie tych spośród nich, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 euro.

Warto zauważyć, że do niedawna podatnik jedynie informował organy skarbowe o tym, czy był obowiązany do sporządzenia dokumentacji (w odpowiednim zeznaniu rocznym), co niekoniecznie oznaczało, że taką dokumentacją faktycznie dysponował. Teraz natomiast podatnik składa oświadczenie, z treści którego jednoznacznie wynika, że dokumentacja została już sporządzona. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie zatem skutkować nie tylko pociągnięciem do odpowiedzialności karnoskarbowej i sankcyjną stawką 50% ewentualnego domiaru, ale może również skutkować odpowiedzialnością karną, np. za złożenie fałszywego oświadczenia i cywilną, np. członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce.  

Powyższe regulacje powinny zmobilizować tę grupę podatników, którzy stosują niebezpieczną praktykę przygotowywania dokumentacji dopiero w momencie otrzymania wezwania z urzędu do jej przedłożenia. Wielu z nich błędnie interpretuje przepisy, wychodząc z założenia, że skoro są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, to nie muszą jej mieć wcześniej. Taka interpretacja jest nieprawidłowa, zarówno na gruncie regulacji obowiązujących do końca 2016 roku, jak i obecnych. Sądy administracyjne wypowiadały się w tej kwestii wielokrotnie i podtrzymują stanowisko fiskusa, że dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco. W przeciwnym razie zostanie uznana za nierzetelną. Tak chociażby stwierdził NSA w wyroku z dnia 13 października 2016 r. sygn. akt II FSK 2288/14.

Z praktycznego punktu widzenia przygotowanie dokumentacji cen transferowych będzie dużo prostsze, a jej wartość merytoryczna prawdopodobnie znacznie większa, jeśli do prac nad nią podatnik przystąpi już w okresie, gdy przedmiotowe operacje z podmiotem powiązanym miały miejsce. Wynika to przede wszystkim z łatwości pozyskania zewnętrznych danych porównawczych, czy „wychwycenia” istotnych warunków transakcji, mających wpływ na zastosowaną cenę między stronami transakcji. Z biegiem czasu staje się to coraz trudniejsze, a termin 7 dni na opracowanie rzetelnej i kompletnej dokumentacji według nowych wytycznych jest nierealny.  

Pewnym novum jest konieczność złożenia przez podatników oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, a także uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten ostatni wymóg nie dotyczy wszystkich podatników sporządzających dokumentację cen transferowych, a jedynie tych spośród nich, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 euro.

Warto zauważyć, że do niedawna podatnik jedynie informował organy skarbowe o tym, czy był obowiązany do sporządzenia dokumentacji (w odpowiednim zeznaniu rocznym), co niekoniecznie oznaczało, że taką dokumentacją faktycznie dysponował. Teraz natomiast podatnik składa oświadczenie, z treści którego jednoznacznie wynika, że dokumentacja została już sporządzona. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie zatem skutkować nie tylko pociągnięciem do odpowiedzialności karnoskarbowej i sankcyjną stawką 50% ewentualnego domiaru, ale może również skutkować odpowiedzialnością karną, np. za złożenie fałszywego oświadczenia i cywilną, np. członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce.  

Powyższe regulacje powinny zmobilizować tę grupę podatników, którzy stosują niebezpieczną praktykę przygotowywania dokumentacji dopiero w momencie otrzymania wezwania z urzędu do jej przedłożenia. Wielu z nich błędnie interpretuje przepisy, wychodząc z założenia, że skoro są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, to nie muszą jej mieć wcześniej. Taka interpretacja jest nieprawidłowa, zarówno na gruncie regulacji obowiązujących do końca 2016 roku, jak i obecnych. Sądy administracyjne wypowiadały się w tej kwestii wielokrotnie i podtrzymują stanowisko fiskusa, że dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco. W przeciwnym razie zostanie uznana za nierzetelną. Tak chociażby stwierdził NSA w wyroku z dnia 13 października 2016 r. sygn. akt II FSK 2288/14.

Z praktycznego punktu widzenia przygotowanie dokumentacji cen transferowych będzie dużo prostsze, a jej wartość merytoryczna prawdopodobnie znacznie większa, jeśli do prac nad nią podatnik przystąpi już w okresie, gdy przedmiotowe operacje z podmiotem powiązanym miały miejsce. Wynika to przede wszystkim z łatwości pozyskania zewnętrznych danych porównawczych, czy „wychwycenia” istotnych warunków transakcji, mających wpływ na zastosowaną cenę między stronami transakcji. Z biegiem czasu staje się to coraz trudniejsze, a termin 7 dni na opracowanie rzetelnej i kompletnej dokumentacji według nowych wytycznych jest nierealny.  

Kto podpisuje oświadczenie i ponosi odpowiedzialność?

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji co do zasady podpisuje podatnik. O ile w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność z własnego imienia i nazwiska sprawa wydaje się oczywista, o tyle przepisy nie mówią wprost na kim spoczywa ten obowiązek w przypadku spółek. Wnioskując z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej powyższe regulacje należałoby przyjąć, że oświadczenie podpisują następujące osoby:

 • spółka z o.o. lub akcyjna: zarząd
 • spółka komandytowo-akcyjna: komplementariusze
 • spółka komandytowa: wszyscy wspólnicy łącznie
 • spółka partnerska: wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd
 • spółka jawna: wspólnicy prowadzący sprawy spółki
 • spółka cywilna: wspólnicy prowadzący sprawy spółki

Niestety, przepisy nie wskazują również, czy w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie powinny podpisać osoby zgodnie z reprezentacją danego podmiotu, czy też wystarczy podpis jednej z osób uprawnionych do reprezentowania.

Żadne rozporządzenie nie określa urzędowego wzoru oświadczenia. Podatnicy mogą natomiast skorzystać ze wzorów opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji co do zasady podpisuje podatnik. O ile w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność z własnego imienia i nazwiska sprawa wydaje się oczywista, o tyle przepisy nie mówią wprost na kim spoczywa ten obowiązek w przypadku spółek. Wnioskując z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej powyższe regulacje należałoby przyjąć, że oświadczenie podpisują następujące osoby:

 • spółka z o.o. lub akcyjna: zarząd
 • spółka komandytowo-akcyjna: komplementariusze
 • spółka komandytowa: wszyscy wspólnicy łącznie
 • spółka partnerska: wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd
 • spółka jawna: wspólnicy prowadzący sprawy spółki
 • spółka cywilna: wspólnicy prowadzący sprawy spółki

Niestety, przepisy nie wskazują również, czy w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie powinny podpisać osoby zgodnie z reprezentacją danego podmiotu, czy też wystarczy podpis jednej z osób uprawnionych do reprezentowania.

Żadne rozporządzenie nie określa urzędowego wzoru oświadczenia. Podatnicy mogą natomiast skorzystać ze wzorów opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeśli ten artykuł okazał się dla Ciebie wartościowy i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, to polub nasz FanPage i zadawaj pytania w komentarzach.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kanecelarii MyAdvice, z wykształcenia prawnik i ekonomista. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kanecelarii MyAdvice, z wykształcenia prawnik i ekonomista. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.