PIT/CIT

Ewidencja IP Box u programisty

Programista zamierzający skorzystać z ulgi IP Box powinien przyłożyć szczególną wagę do zaprowadzenia ewidencji, pozwalającej wykazać odrębnie dla każdego komercjalizowanego wyniku swoich prac związane z nim wydatki i uzyskane przychody. Równie istotne jest ustalenie dla poszczególnych aplikacji, czy też partii kodu, co do których autorskie prawa majątkowe są zbywane, kosztów bezpośrednio związanych z ich wytworzeniem.

Ewidencja IP Box programista

Wadliwa ewidencja wyklucza prawo do zastosowania 5-proc. stawki opodatkowania, a uzyskana interpretacja indywidualna traci walor ochronny.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość zastosowania przez programistę preferencyjnej 5-proc. stawki opodatkowania wobec dochodów osiąganych w związku z realizacją danego kontraktu nie prowadzi jeszcze do uzyskania korzyści podatkowej. Rozliczenie ulgi IP Box następuje w ramach składanego zeznania rocznego wraz z załącznikiem PIT/IP, w którym wykazuje się m.in. takie wielkości jak:

Uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość zastosowania przez programistę preferencyjnej 5-proc. stawki opodatkowania wobec dochodów osiąganych w związku z realizacją danego kontraktu nie prowadzi jeszcze do uzyskania korzyści podatkowej. Rozliczenie ulgi IP Box następuje w ramach składanego zeznania rocznego wraz z załącznikiem PIT/IP, w którym wykazuje się m.in. takie wielkości jak:

  1. przychody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej* (czyli np. ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programów komputerowych);
  2. koszty uzyskania przychodu związane z ww. kwalifikowanymi prawami (bezpośrednie i pośrednie)
  3. dochód z kwalifikowanych praw (wartość przychodu z pkt 1 pomniejszona o koszty z pkt 2)
  4. kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw (wartość z pkt 3 przemnożona przez wskaźnik nexus)

 *zwane dalej również w skrócie kwalifikowanym IP

  1. przychody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej* (czyli np. ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programów komputerowych);

  2. koszty uzyskania przychodu związane z ww. kwalifikowanymi prawami (bezpośrednie i pośrednie)

  3. dochód z kwalifikowanych praw (wartość przychodu z pkt 1 pomniejszona o koszty z pkt 2)

  4. kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw (wartość z pkt 3 przemnożona przez wskaźnik nexus)

 *zwane dalej również w skrócie kwalifikowanym IP

Dopiero ta ostatnia wielkość stanowi dochód, wobec którego podatnik ma prawo zastosować 5-proc. stawkę opodatkowania. W przypadku większości programistów, zajmujących się tylko kodowaniem, kwalifikowany dochód będzie pokrywał się z dochodem, który wykazują w zeznaniu rocznym, czyli tym wynikających z prowadzonej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w trakcie roku podatkowego wystawiane są wyłącznie faktury z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich do stworzonych kodów, czy też całych aplikacji. Oczywiście zakładając, że kody źródłowe podlegają ochronie prawnoautorskiej i zostały stworzone w toku prowadzonych przez programistę prac badawczo-rozwojowych. Jeśli jednak w danym roku podatkowym programista świadczył również inne usługi w ramach działalności gospodarczej (np. usługi wsparcia serwisowego) i z tego tytułu uzyskiwał wpływy, wtedy wyodrębnienie z globalnego przychodu tej części, która odpowiada przychodom ze sprzedaży praw autorskich jest niezbędne w celu wypełnienia załącznika PIT/IP. To samo tyczy się kosztów, które należy odpowiednio powiązać z przychodem z kwalifikowanych praw. Wyodrębnienie tych wartości pozwoli ostatecznie ustalić dochód ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.

Dopiero ta ostatnia wielkość stanowi dochód, wobec którego podatnik ma prawo zastosować 5-proc. stawkę opodatkowania. W przypadku większości programistów, zajmujących się tylko kodowaniem, kwalifikowany dochód będzie pokrywał się z dochodem, który wykazują w zeznaniu rocznym, czyli tym wynikających z prowadzonej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w trakcie roku podatkowego wystawiane są wyłącznie faktury z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich do stworzonych kodów, czy też całych aplikacji. Oczywiście zakładając, że kody źródłowe podlegają ochronie prawnoautorskiej i zostały stworzone w toku prowadzonych przez programistę prac badawczo-rozwojowych. Jeśli jednak w danym roku podatkowym programista świadczył również inne usługi w ramach działalności gospodarczej (np. usługi wsparcia serwisowego) i z tego tytułu uzyskiwał wpływy, wtedy wyodrębnienie z globalnego przychodu tej części, która odpowiada przychodom ze sprzedaży praw autorskich jest niezbędne w celu wypełnienia załącznika PIT/IP. To samo tyczy się kosztów, które należy odpowiednio powiązać z przychodem z kwalifikowanych praw. Wyodrębnienie tych wartości pozwoli ostatecznie ustalić dochód ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.

Na tym jednak nie koniec, bo ustawodawca polski przyjął zalecane przez OECD podejście nexus, co w praktyce oznacza konieczność podziału kosztów związanych z wytworzeniem programu komputerowego na pośrednie i bezpośrednie.
Na tym jednak nie koniec, bo ustawodawca polski przyjął zalecane przez OECD podejście nexus, co w praktyce oznacza konieczność podziału kosztów związanych z wytworzeniem programu komputerowego na pośrednie i bezpośrednie.
Jeśli podatnik nie wykaże w ogóle kosztów poniesionych na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność rozwojową, w toku której powstaje dany program komputerowy, to po podstawieniu do wzoru zerowej wartości lit. a wskaźnik nexus również wyniesie zero. Tym samym kwalifikowany dochód będzie równy zero, co oznacza, że żadna część globalnego dochodu nie będzie podlegać preferencyjnej stawce opodatkowania.
Wskaźnik nexus zero

Dlatego tak niezwykle istotne jest planowanie ponoszonych wydatków i prowadzenie odrębnej dla celów IP Box, pozaksięgowej ewidencji, spełniającej wymogi art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie: u.p.d.o.f.), który wyraźnie stanowi:

Dlatego tak niezwykle istotne jest planowanie ponoszonych wydatków i prowadzenie odrębnej dla celów IP Box, pozaksięgowej ewidencji, spełniającej wymogi art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie: u.p.d.o.f.), który wyraźnie stanowi:

1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca [korzystający z ulgi IP Box] są obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 [wielkości odpowiadające poszczególnym literom ze wzoru wskaźnika nexus], przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

3. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.
1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca [korzystający z ulgi IP Box] są obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 [wielkości odpowiadające poszczególnym literom ze wzoru wskaźnika nexus], przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

3. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.
Jak wynika z ust. 2 cytowanego wyżej przepisu, programista prowadzący uproszczoną księgowość  w postaci KPiR musi zaprowadzić odrębną – pozaksięgową - ewidencję w celu wykazania w niej ww. wielkości. Podkreślmy, że chociaż jest to warunek formalny, to jego niespełnienie prowadzi do opodatkowania dochodu ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programów według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. W razie ewentualnej kontroli podatkowej, ujawniającej brak ewidencji, bez znaczenia pozostanie to, że programista osiąga dochody kwalifikujące się do ulgi IP Box i złożył zeznanie roczne wraz z załącznikiem PIT/IP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie stoi na stanowisku, że podatnik ma obowiązek prowadzić tę ewidencję na bieżąco, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów związanych z wytworzeniem programu komputerowego.
Jak wynika z ust. 2 cytowanego wyżej przepisu, programista prowadzący uproszczoną księgowość  w postaci KPiR musi zaprowadzić odrębną – pozaksięgową - ewidencję w celu wykazania w niej ww. wielkości. Podkreślmy, że chociaż jest to warunek formalny, to jego niespełnienie prowadzi do opodatkowania dochodu ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programów według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. W razie ewentualnej kontroli podatkowej, ujawniającej brak ewidencji, bez znaczenia pozostanie to, że programista osiąga dochody kwalifikujące się do ulgi IP Box i złożył zeznanie roczne wraz z załącznikiem PIT/IP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie stoi na stanowisku, że podatnik ma obowiązek prowadzić tę ewidencję na bieżąco, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów związanych z wytworzeniem programu komputerowego.
Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2019 r. (nr 0112-KDIL3-3.4011.341.2019.2.AA) Dyrektor KIS stwierdził:
Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2019 r. (nr 0112-KDIL3-3.4011.341.2019.2.AA) Dyrektor KIS stwierdził:

(...) wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (ww. ewidencja ma dopiero zostać przez Wnioskodawcę prowadzona), w niniejszej sprawie nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Ewidencja IP Box na bieżąco
Reasumując - podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji "na bieżąco" w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie i śledzenie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. To że Wnioskodawca zamierza prowadzić niniejszą ewidencję, nie daje podstaw do zastosowania preferencyjnej 5% stawki opodatkowania.

W ocenie autora niniejszego wpisu nie ma przeszkód, aby dokonywać korekt wcześniejszych okresów w zaprowadzonej już ewidencji. Nie ulega natomiast wątpliwości, że prowadzenie ewidencji w sposób niezapewniający ustalenia dochodu ze sprzedaży praw autorskich do stworzonych programów pozbawi podatnika prawa do skorzystania z ulgi IP Box. Należy przypuszczać, że będzie to pierwszy element weryfikowany przez organy podatkowe w razie ewentualnych czynności sprawdzających, bądź kontroli podatkowej. 

W ocenie autora niniejszego wpisu nie ma przeszkód, aby dokonywać korekt wcześniejszych okresów w zaprowadzonej już ewidencji. Nie ulega natomiast wątpliwości, że prowadzenie ewidencji w sposób niezapewniający ustalenia dochodu ze sprzedaży praw autorskich do stworzonych programów pozbawi podatnika prawa do skorzystania z ulgi IP Box. Należy przypuszczać, że będzie to pierwszy element weryfikowany przez organy podatkowe w razie ewentualnych czynności sprawdzających, bądź kontroli podatkowej. 

Doradca podatkowy IP Box
Doradca podatkowy IP Box
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kancelarii MyAdvice. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.
Ewidencja IP Box
Nie wiesz jak prowadzić ewidencję IP Box?
Oferujemy praktyczny przewodnik, który w przystępny sposób i na podstawie konkretnych przykładów, przedstawia procedurę zaprowadzenia ewidencji u  programistów korzytających z ulgi IP Box.
Ewidencja IP Box
Nie wiesz jak prowadzić ewidencję IP Box?
Oferujemy praktyczny przewodnik, który w przystępny sposób i na podstawie konkretnych przykładów, przedstawia procedurę zaprowadzenia ewidencji u programistów korzytających z ulgi IP Box.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.