Pozostałe

Tarcza Antykryzysowa

Na jaką pomoc mogą liczyć najmniejsi przedsiębiorcy? Czy można wnioskować o kilka form wsparcia jednocześnie i jakie są procedury skorzystania z wybranych instrumentów? Odpowiadamy.

tarcza-antykryzysowa.png

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a więc opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie (ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) mogą skorzystać ze zwolnienia, jeśli złożą stosowny wniosek do ZUS oraz spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku;
 • w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie uzyskali przychodu przekraczającego 15.681 zł.

Wartość przychodu należy ustalać na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca powinien bazować na wartości, która wynika z prowadzonej ewidencji, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koniecznym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie do ZUS wniosku (RDZ) w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgę w spłacie składek za miesiące: marzec, kwiecień oraz maj.  

Czy ZUS będzie mógł sprawdzić mój przychód?

Tak,  ZUS informuje organ podatkowy – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wskazanego we wniosku. Należy się spodziewać, że weryfikacja nastąpi poprzez porównanie z danymi wykazanymi w przesłanym za dany miesiąc pliku JPK.

Czy jeśli w marcu przekroczę kwotę  przychodu 15.681 zł, ale odnotuję spadek w kwietniu, to mogę skorzystać ze zwolnienia tylko ze składek za kwiecień i maj?

Tak, przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za jeden, dwa lub trzy wybrane miesiące.

Czy mogę się odwoływać w razie odrzucenia wniosku?

Tak. Odmowa następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podstawa prawna

art. 31zo ust. 2 i nast. ustawy COVID-19
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
art. 31zp. ust. 1 ustawy COVID-19

Jednorazowe świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł mogą na wniosek i jednorazowo otrzymać prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jak stanowi przepis art. 15zq ustawy COVID-19, świadczenie przysługuje, gdy w następstwie epidemii doszło do „przestoju w prowadzenie działalności”.  Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są także osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych, jak np. freelancerzy i osoby świadczące usługi na umowach zlecenia, czy umowach o dzieło. W przypadku tej grupy, otrzymanie świadczenia uwarunkowane jest przestojem po stronie zleceniodawcy lub zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna.  

Tarcza Antykryzysowa przewiduje, iż ta forma pomocy przysługuje przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku oraz:

 • nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej,  a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc

 • zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 roku.

W obydwu przypadkach podstawą do wnioskowania o świadczenie postojowe jest nieprzekroczenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu 15.595,74 zł. Wniosek o świadczenie składany jest do ZUS – formularz RSP-D (osoby wykonujące umowę cywilnoprawną składają wniosek za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego), który powinien wypłacić świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wnioski mogą być składane w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.  

Podstawa prawna

art. 15zq ust. 1 i nast. ustawy COVID-19
 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 2. Osobie:

1)prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 1. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
 2. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia poza rolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 1. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 1. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
art. 15zr ust. 1 i nast. ustawy COVID-19

Łączenie form pomocy

Jeśli tylko przedsiębiorca spełnia jednocześnie wszystkie kryteria warunkujące otrzymanie wyżej omówionych form wsparcia, to korzystanie ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za poszczególne miesiące nie skutkuje utratą prawa do otrzymania świadczenia postojowego.

autor_tekstu.png
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kancelarii MyAdvice. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.