Pozostałe

Zwolnienie z ZUS na zasadach Tarczy 2.0

Jakie zmiany w zakresie zwolnienia w opłacaniu składek ZUS wprowadza Tarcza 2.0? Czy przepisy ostatecznie uchwalonej ustawy rzeczywiście dają mikro oraz małym przedsiębiorcom wsparcie, o jakim informują media i które obiecywał Rząd? Dokonujemy szczegółowego przeglądu.

Tarcza 2.0 ZUS

Dla porządku wyjaśnijmy na wstępie, że niniejszy wpis dotyczy ustawy popularnie zwanej Tarczą 2.0, czyli ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-04-17 (Dz.U. 2020, poz. 695). Przepisy Tarczy 2.0 stanowią nowelizację m.in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374 z późn. zm.), czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej, zwanej w dalszej części w skrócie Specustawą.

Samozatrudnieni nadal z limitem przychodów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tuż po uchwaleniu przez Sejm ustawy tzw. Tarczy 2.0 opublikowało na oficjalnej stronie komunikat następującej treści:
„W myśl nowych przepisów ze składek ZUS zwolnione będą wszystkie firmy jednoosobowe, bez względu na wysokość przychodu”

Wbrew tym zapowiedziom, jak również doniesieniom płynącym z mediów, przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo (bez zatrudniania pracowników) nadal będzie obowiązywał warunek nieprzekroczenia przychodu 15.681 zł. Przypomnijmy, że zasady zwolnienia z ZUS określa przepis art. 31zo Specustawy, którego ustęp 2 (w treści obowiązującej przed nowelizacją) wyraźnie wskazuje, iż zwolnienie następuje na wniosek płatnika:

„jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.”

Wnikliwa analiza Tarczy 2.0, a zwłaszcza art. 73 pkt. 65, nie daje podstaw do stwierdzenia, że po przekroczeniu progu przychodowego 15.681 zł (ta wartość odpowiada 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, samozatrudniony ma prawo do zwolnienia. Jak bowiem stanowi przytoczony wyżej art. 73 pkt 65 lit c: w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” Zatem przepis art. 31zo ust. 2 Specustawy nadal obowiązuje w dotychczasowej treści. Jedyną różnicą jest przyznanie zwolnienia również tym samozatrudnionym, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności po 31 stycznia, ale przed 1 kwietnia. Wszystkich nadal jednak obejmuje wspomniany limit. Na marginesie warto zaznaczyć, że został on zniesiony przy ubieganiu się o świadczenie postojowe, o którym pisaliśmy tutaj.

Dla firm zatrudniających 10-49 pracowników tylko 50%

Z kolei bez względu na wysokość obrotu, przepisy Tarczy 2.0 przyznają 50-proc. zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące (składki za marzec, kwiecień oraz maj) firmom zatrudniającym od 10 do 49 pracowników. Podstawa prawna – art. 73 pkt 65 lit. b Tarczy 2.0, który do art. 31zo Specustawy dodaje ustęp 1a:

 „Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.”

Co istotne, przesłanką zwolnienia nie jest wystąpienie „trudnej sytuacji finansowej”, która została zdefiniowana w Tarczy 2.0 poprzez odniesienie do przepisu art. 15g ust. 9 Specustawy, tj. spadku obrotów gospodarczych o wskazane w tej regulacji wartości procentowe.

Zwolnienie z należności opłaconych

Wszystkich przedsiębiorców zapewne ucieszy fakt, że z omawianego instrumentu pomocowego można skorzystać nawet jeśli składki za marzec zostały już uregulowane. Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów Specustawy było to niemożliwe, ponieważ ustawodawca posługiwał się terminem „należności nieopłacone”. ZUS nie przyjmował wniosków o zwrot i zaliczał wpłaty na poczet bieżących składek. Teraz płatnicy, którzy złożą stosowne wnioski o zwolnienie, mają prawo do takiego zwrotu i wynika to wprost z art. 113 ustawy nowelizującej:

„W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).”

autor_tekstu.png
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kancelarii MyAdvice. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.
Obserwuj nasz FanPage i bądź na bieżąco ze zmianami, które wprowadzają Tarcze nr 1, nr 2, nr 3, ...i kolejne.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.